Dịch vụ khách hàng

Chính sách sử dụng

Điều kiện Coe Việt Nam chấp nhận khách hàng trả lại hàng:

- Đơn hàng đã được thanh toán hết.

- Sản phẩm và dịch vụ trong đơn hàng phải chưa sử dụng. Tình trạng sản phẩm phải còn nguyên trạng thái như khi thanh toán.

Điểm tích chỉ được khấu trừ khi khách hàng sử dụng dịch vụ chăm sóc buổi lẻ. Không áp dụng để mua hàng hoặc mua các loại thẻ dịch vụ khác

Ví điện tử tại Coe Việt Nam là ví điện tử nội bộ và không liên kết với bất kì tài khoản ngân hàng nào. Giới hạn chi tiêu của khoản ưu đãi sẽ do Coe Việt Nam quy định và tùy từng chương trình khuyến mại